Armstrongs indrømmelser og det juridiske efterspil


Den syvdobbelte amerikanske Tour de France vinder Lance Armstrong indrømmede i interviewet med Oprah Winfrey at have benyttet doping, herunder EPO, bloddoping, testosteron og hormoner. Dopingmisbruget har fundet sted siden midten af halvfemserne og ifølge Armstrong frem til 2005, hvor han sidste gang vandt Tour de France. Ifølge den tidligere Tour-konge ville det ikke have været muligt at vinde Touren de 7 gange uden brugen af doping. Han påtager sig udelukkende selv skylden for sit dopingmisbrug og hiver umiddelbart ikke andre med i faldet, hverken holdekammerater, holdledere, læger eller den Internationale Cykelunion UCI, som der tidligere er gisnet omkring. Ifølge Armstrong kunne han slippe af sted med dette mangeårige misbrug uden en eneste offentlig kendt positiv prøve, da dopingprøverne dengang ikke var tiltrækkelige.

 

Indrømmelsen kan få store personlige konsekvenser for den tidligere cykelrytter. For det første kan indrømmelserne få visse strafferetlige konsekvenser. Lance Armstrong var som kaptajn for U.S. Postal ansat af den amerikanske stat. Sponsoraftalen med denne indeholdte et forbud mod brug af præstationsfremmende stoffer, hvilket Lance Armstrong som bekendt gentagne gange har benægtet. I denne forbindelse kan han risikere strafferetlig forfølgelse for bedrageri, der i givet fald kan resultere i bødestraf og tilmed fængselsstraf. I 2005 erklærede Armstrong i forbindelse med sagsanlægget mod Sunday Times overfor en føderal jury, at han ikke havde benyttet doping. For denne forseelse risikerer han at blive retsforfulgt for falsk vidneforklaring for retten. Strafferammen går her op til 5 års fængsel.

 

Som tidligere bemærket af Sportsrets Advokat Jens Bertel Ramussen og som konstateret i dagspressen risikerer Lance Armstrong desuden utallige retssager med erstatningskrav fra diverse sponsorer, løbsejere og tidligere samarbejdspartnere. En opgørelse på TV2 Finans viser, at Armstrong p.t. står til sammenlagt at blive sagsøgt for 180 mio. kroner. Hertil kommer at flere sagsøgere højst sandsynligt i løbet af de næste par dage vil melde deres ankomst, bl.a. kan nævnes at sponsorernes tabte indtægter kan estimeres til over 840 mio. kroner.  

 

Set med juridiske briller er erstatningssagernes mulige udfald betinget af en lang række forhold. For det første skal det nævnes at det har særdeles stor betydning i hvilke lande de pågældende sager anlægges og hvilke landes lovgivning, der finder anvendelse i domstolenes vurdering af disse sager. Disse forhold kan være reguleret i de til grund for sagerne værende kontrakter eller vil afgøres på baggrund af de alm. regler i privat international ret. Dette ”præjuridiske” spørgsmål har stor betydning da der er stor forskel på de erstatningsretlige regler i de forskellige lande.

 

Overodnet kan det siges, at de nuværende kontrakter som Armstrong er en del af nok for de flestes vedkommende vil blive ophævet, som man har set det med sponsoratet fra brillemærket Oakley. Udover den nedgang i indtægter disse ophævelser vil have for Lance Armstrong kan man endvidere forestille sig at der i tillæg til ophævelserne vil gøres erstatningskrav gældende, såfremt de ophævende parter kan påvise et tab. Ophævelserne må som udgangspunkt anses som berettigede, da der i de pågældende kontrakter oftest har været aftaler omkring forbud mod doping og såfremt dette ikke har været tilfældet vil kunne støttes på væsentlig misligholdelse og forudsætningsbetragtninger.

 

For de ældre kontrakters vedkommende vil udfaldene af erstatningssagerne, foruden ovennævnte forhold, overordnet være betinget af hvorvidt de dagældende kontrakter har været klausuleret med forbud om doping, og i benægtende fald hvorvidt et sådanne forbud lå til grund som en forudsætning. Det skal i denne sammenhæng erindres at amerikansk ret grundlæggende vægter de skrevne ord tungt i forhold til dansk domstolspraksis, der i større grad eftersøger parternes forudsætninger og fælles vilje. Dette spørgsmål er selvfølgelig afhængigt af hvorvidt der er tale om kontrakter der på en eller anden måde handler om at være dopingfri, og hvor modparten er en del af sportsverdenen, der slår sig op på dette eller om der er tale om f.eks. et almindeligt tøjsponsorat, der nok i større omfang får svært ved at ”indfortolke” sådanne forudsætninger. Som ovenfor nævnt er erstatningssagernes udfald i stor grad betinget af hvorvidt sagsøgerne kan påvise at have lidt et tab. Uden tab ingen erstatning – og det er alt andet lige ikke uproblematisk at bevise økonomiske tab tilbage i tiden.

 

De enkelte erstatningsager vil således hver for sig være betinget af helt specifikke forhold. Der er tale om konkrete vurderinger i hver enkelt sag, som vi hos Bertel Rasmussen Advokater vil følge tæt og løbende kommentere på.     

Programmering:Shopbiz